Thông báo của Thường trực Ban tổ chức:

Các quyết định 9700, 9701 thay thế các quyết định 7755, 7756 của Bộ Công Thương

31/10/2014 17:28

Để làm rõ hơn mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sau 05 năm phát động, Bộ Công Thương vừa công bố các quyết định số 9700, 9701 ngày 29/10/2014 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng và ban hành đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng để thay thế các quyết định 7755, 7756 đã ban hành ngày 29/8/2014.

So với các quyết định số 7755, 7756, các quyết định số 9700,9701 có bổ sung và chỉnh sửa một vài chi tiết, cụ thể như sau :

  1. Tên chính thức của Giải thưởng :
    1. Tên trước đây : Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014”
    2. Tên hiện nay : Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014.
  1. Bổ sung Căn cứ ban hành các quyết định 9700, 9701 :

“ Căn cứ quyết định số 51/2000/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp”.

          Các nội dung khác của các quyết định 9700, 9701 không thay đổi so với các quyết định 7755, 7756 đã ban hành ngày 29/8/2014.

 

 

 

          Trân trọng

Thường trực Ban tổ chức

Các bài đã đăng: